Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: Palvelusetelikokeilun ehdot

Sähköinen asiointi

Päijät-Hämeen palvelusetelikokeiluun (myöh. myös valinnanvapauskokeilu) osallistuva asiakas eli valinnanvapautta käyttävä asiakas hyväksyy seuraavat ehdot:

  • Valinnanvapauskokeiluun osallistumalla tekee samalla sopimuksen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sähköisen asioinnin käyttöönotosta, jos sitä ei ole aiemmin tehnyt. Tällöin:
    • asiakkuuden siirtyminen vahvistetaan tekstiviestillä ja hyväksyn että minulle lähetetään tekstiviestejä
    • kokeilussa kerätään tietoa asiakaskokemuksesta ja hyväksyn, että minulle lähetetään sähköpostitse tai tekstiviestillä kyselyjä (sähköpostiosoitteen puuttuminen EI ole kuitenkaan este osallistua kokeiluun)

Asiakkaan asema

1.2. Asiakkaan asema - oikeus palveluseteliin

Järjestäjä myöntää palveluseteliin talousarviossaan varattujen määrärahojensa puitteissa jokaiselle henkilölle, jolla on kotikuntalain (201/1994) tarkoittama kotikunta järjestäjän alueella (Asikkala, Hollola, Iitti, Kärkölä, Padasjoki, Lahti; pääterveysaseman, Nastolan terveysaseman ja Itäisen lähiklinikan asiakkaat) seuraavin rajauksin:

  • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka on järjestäjän myöntämän sosiaalihuoltolain (1301/2014) 20 §:n tarkoittaman kotihoidon piirissä
  • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka on järjestäjän myöntämän sosiaalihuoltolain (1301/2014) 22 §:n laitospalvelun piirissä tai terveydenhuoltolain (1326/2010) 67 §:n tarkoittaman laitoshoidon piirissä pitkäaikaisesti (yli 3 kk).
  • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka on tehnyt terveydenhuoltolain (1326/2010) 48 §:n tarkoittaman valinnan ja valinnut perusterveydenhuollostaan vastaavaksi muun kunnan kuin järjestäjän terveyskeskuksen
  • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka asuu muun kunnan kuin järjestäjän alueella, mutta hänen kotikuntansa ei ole muuttunut kotikuntalain (201/1994) 3 §:n rajoitusten perusteella
  • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, jolle järjestäjä on jo myöntänyt, tai muuten päättänyt järjestää, kaikki tai osan vastaavista terveyden- ja sairaanhoidon palveluista maksusitoumuksella tai muulla siihen rinnastettavalla tavalla ostopalveluna kolmannelta osapuolelta

Palvelusetelin myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että asiakas on ymmärtänyt järjestäjän antaman selvityksen hänen asemastaan palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvosta, omavastuuosuudesta, järjestäjän omassa toiminnassaan vastaavista palveluista perimistä asiakasmaksulain (734/1992) tarkoittamista maksuista sekä rekisterin pitoon, tietosuojaan ja mahdollisiin tietojen luovuttamista koskeviin suostumuksiin liittyvistä asioista.

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänellä on oikeus käyttää vastaavia järjestäjän omia palveluita.

1.3. Asiakkaan asema - asiakkaan valinta

Asiakkaan on tehtävä valinta tuottajasta samassa yhteydessä, kun hän valitsee palvelusetelin.

Asiakkaalla on oikeus valita palveluntuottaja järjestäjän hyväksymien palvelun tuottajien joukosta seuraavin rajauksin:

Edellä mainittu rajaus koskee myös sellaista juridisesti erillistä palveluntuottajaa, joka on edellä mainitussa kohdassa tarkoitetun palveluntuottajan määräysvallassa kirjanpitolain (1336/1997) 5 §:n tarkoittamalla tavalla.

Valinta astuu voimaan yhden arkipäivän kuluessa, kun asiakas on tehnyt valintaportaalissa uuden palveluntuottajan valinnan ja palveluntuottaja on "ottanut" asiakkaan asiakkaakseen. Ilmoitus asiakkaalle asiakkuudesta tulee tekstiviestillä.

Mikäli asiakas haluaa vaihtaa palveluntuottajaa, hän voi tehdä uuden valinnan 6 kuukauden kuluttua.

1.4. Asiakkaan asema - yleiset oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaan valinnan perusteella asiakkaan ja valitun palveluntuottajan välille syntyy sopimussuhde, jonka ehdot määräytyvät kuluttajansuojalain (38/1978) ja tämän sääntökirjan mukaisesti, elleivät osapuolet myöhemmin muuta sovi. Asiakkaan ja palveluntuottajan keskinäisellä sopimuksella ei voida missään tilanteessa sopia tätä sääntökirjaa tai velvoittavaa lainsäädäntöä heikommista ehdoista asiakkaan vahingoksi tai tässä sääntökirjassa määriteltyä heikommasta palvelutasosta. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007). Muilta osin asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät potilaslain ja palvelusetelilain mukaisesti.

Asiakasmaksut

Palvelusetelikokeilun aikana asiakas maksaa saman asiakasmaksun sekä julkisella että yksityisellä puolella. Asiakasmaksut ovat samat kuin kuntalaisilla, jotka eivät ole mukana kokeilussa. Jos asiakas on jo tältä vuodelta maksanut asiakasmaksun, sitä ei tarvitse maksaa uudestaan. Asiakasmaksun laskuttaa aina Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Yksityiset palveluntuottajat eivät peri asiakkailta maksua kokeiluun sisältyvistä palveluista.

Ehtojen muuttaminen

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä varaa oikeuden muuttaa kokeilun ehtoja kokeilun aikana. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan yhtymän www-sivuilla / kokeilun www-sivuilla sekä palveluntuottajien toimipisteissä. Asiakkaalla on tällöin oikeus peruuttaa osallistumisensa kokeiluun.

Lisätietoja: www.phhyky.fi/valinnanvapauskokeilu